Kerkzegel Kerkzegel
In de kerkenraadsvergadering van 18 juni 2015 heeft de kerkenraad het kerkzegel van de gemeente vastgesteld.
Als symbool van de gemeente is gekozen voor het harpje met 12 snaren (octaaf) en de twee trompetten zoals dat het rugwerk van het orgel siert. Op de voorgrond een opengeslagen Bijbel met de tekstverwijzing naar Psalm 43 : 4. Het geheel geflankeerd met de Alpha en Omega tekens. In de rand is de naam van de gemeente geplaats met de duif zoals deze in het logo van ons kerkgenootschap wordt gevoerd. Als lettertype is gebruikt: Lucida Handwritting. Dit lettertype komt weer overeen met het naambord, dat aan de zuidgevel van de kerk is geplaatst. Destijds heeft Monumentenzorg daarover advies uitgebracht en heeft de burgerlijke gemeente ingestemd met het aanbrengen van dit bord.
De symboliek van het zegel vertolkt het volgende:
Harp met trompetten met de verwijzing naar Psalm 43 : 4 En dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
Alpha en Omega teken: Symbool voor God, verwijzing naar Openbaring 1 : 8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.
Het Boek: verwijzing naar de Bijbel of het Woord van God. Gedacht kan worden aan 1 Johannes 5 : 7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.
Duif: Symboliseert de Heilige Geest. Verwijzing naar Lukas 3 : 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
Het geheel maakt een verwijzing naar Colossenzen 3 : 16 mogelijk. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

terug